Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:

  • spory dotyczące stosunku pracy (m.in. spory  o rozwiązanie umowy o pracę, ustalanie istnienia stosunku pracy, klauzule zakazu konkurencji, klauzule poufności)
  • spory i sprawy związane z finansami w ramach stosunku pracy – (m.in. stosowanie kar porządkowych, spory o wynagrodzenia, ekwiwalenty)
  • spory i sprawy związane z czasem pracy (zadaniowy system czasu pracy i jego stosowanie, nadgodziny i ich rozliczanie, delegacje, dyżury lekarskie)
  • odszkodowania za wypadki przy pracy – pomoc prawna i reprezentowanie strony;
  • zwolnienia grupowe i wypłaty odpraw
  • zatrudnienie na podstawie mianowania, powołania jak i zatrudnianie członków zarządów spółek.
  • sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, o świadczenia rodzinne i socjalne, zasiłek rehabilitacyjny i pielęgnacyjny;
  • reprezentowanie we wszelkich postępowaniach związanych z odwołaniami od błędnych decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach indywidualnych.